Villkor vid betalning och bokning av Parkering hos Fjällbyvägens Samfällighetsförening

Dessa villkor gäller mellan Fjällbyvägens Samfällighetsförening, i det följande kallad ”Leverantören”, och den som själv eller genom annan person bokar/betalar parkering, i det följande kallad ”Kunden”. Eftersom Leverantören har delegerat arbetsuppgifter till olika samarbetspartners, inkluderas alla vid var tid av Leverantören kontrakterade samarbetspartners i begreppet Leverantören.

Bokningen/betalningen gäller hyra av parkeringsplats hos Leverantören. Med undantag för parkeringsområde M är det endast tillåtet att parkera personbilar, klass 1. För parkeringsplatserna M1-M6 är det även tillåtet att boka plats för personbilar, klass 2, liksom för andra fordon inkl personbilssläp, dock under förutsättning att längden inte överstiger 10 meter.

Kunden är skyldig att följa Leverantörens ordningsregler för parkering.

Den Kund som inte följer dessa föreskrifter har Leverantören rätt att avvisa från området.

Allmänt

Fjällbyvägens Samfällighetsförening hyr ut parkeringsplatser i Åre Fjällby som övervakas av Åre Fjällby AB. Syftet är att i första hand skapa ordning och reda, minska söktrafiken samt förenkla snöröjningen. Avgifterna kommer användas för drift och underhåll av anläggningen.

Efterom antalet parkeringsplatser är begränsat, har endast den som permanent eller tillfälligt bor i Åre Fjällby i någon av lägenheterna 101-322 eller 551-598 rätt att boka parkeringsplats hos Leverantören. Det är därför ett krav att lägenhetsnummer anges vid bokningen.

Eventuellt missbruk kommer att leda till kontrollavgifter som utfärdas av Åre Fjällby AB. Kunden är medveten om att all bokningsdata lagras hos Leverantören som - även i efterhand - kan gå igenom och utfärda kontrollavgift till den som eventuellt lyckats boka parkeringsplats utan att vara behörig.

Privatpersoner under 18 år får inte boka plats.

Betalning

Betalning ska ske samtidigt med bokning för att bokningen ska gälla.

Betalning kan ske med bank- eller kreditkort (VISA eller Mastercard) och SWISH.

Vad som ingår i priset

I priset ingår hyra av parkeringsplats samt rätt att slänga hushållssopor och återvinningsbart avfall enligt skyltning på i området anvisade platser.

Betalning sker per påbörjat dygn. Dygnspris avser från 16:00 till 16:00 nästföljande dag.

Bokningsbekräftelse

Vid mottagande av bokningsbekräftelsen ska denna kontrolleras, så att alla uppgifter stämmer. Det åligger Kunden att ansvara för att uppgifterna på bokningsbekräftelsen är korrekta. Bokningsbekräftelse skickas via e-post och som textmeddelande (SMS). I händelse av fel skall Leverantören kontaktas inom 7 dagar från mottagandet av bekräftelsen, dock senast 24-timmar innan ankomst.

Avbokning av bokad plats

Före hyresperiodens början kan avbokning endast ske online via arefjallby.com

Vid avbokning återbetalas hela det erlagda hyresbeloppet. Avbokning under en pågående hyresperiod kan endast ske via e-post till parkering.fjallbyn@gmail.com. Därefter återbetalas hela beloppet för kvarvarande ej påbörjade dygn. Leverantören förbehåller sig dock rätt att vid eventuellt återkommande avbokningar från samma Kund halvera återbetalningen.

Ändring av kontaktuppgifter till Kunden eller bilens registreringsnummer

Ändring av bilens registreringsnummer eller kontaktuppgifter till Kunden ska senast 24 timmar innan hyresperiodens början meddelas via e-post till parkering.fjallbyn@gmail.com

Snöröjning

Kunden är skyldig att utan ersättning och under 30 minuter flytta parkerad bil för snöröjning, dock endast under förutsättning att Leverantören skickat meddelande via SMS med minst 12 timmars framförhållning. Kunden är därför skyldig att vid bokning ange ett SMS-nummer och ha bevakning på inkomna SMS.

Från och med att SMS skickas ut kommer motsvarande meddelande finnas tillgängligt på arefjallby.com fram tills tiden är passerad.

Laddplats

Gå till Laddplats

Laddning av elbil endast tillåten vid laddstolparna. Laddning av bil på annan plats i området är strikt förbjuden och leder till kontrollavgift.

Bokad men ej nyttjad plats

Kunden är medveten om sin skyldighet att avboka plats för den tid som inte nyttjas. Det är naturligtvis tillåtet att vara bortrest med bilen över dagen, men om Leverantören märker att en bokad plats inte nyttjas nattetid kan Leverantören komma att kontakta Kunden och annullera bokningen.

Bokning av två parkeringsplatser

Det är möjligt att boka maximalt två parkeringsplatser per lägenhet för samma tidsperiod. Leverantören förbehåller sig dock rätt att vid platsbrist fram till en vecka före ankomst annullera en av bokningarna och meddela Kunden via sms och e-post.

Ansvar för egendom/vållande av skada

Leverantören ansvarar ej för kvarglömda saker.

Leverantören ansvarar inte för skador eller förluster som vållas av utomstående.

Kunden skall vårda anläggningen väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller.

Användandet av personuppgifter

Genom att använda denna webbsida godkänner du Fjällbyvägens Samfällighetsförenings Data Policy.

Avtalsbrott

Detta är ett avtal upprättat mellan Kunden och Leverantören. Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om:

Om avtalsbrott inträffar måste Kunden med sällskap omedelbart flytta från området. Vid förstörelse eller störande uppträdande kan skadestånd krävas av Kunden.

Force majeure

Vid krig, naturkatastrofer, strejk och andra händelser som är att betrakta som force majeure kan Leverantören häva avtalet, varvid Kunden snarast ska underrättas. Leverantörens skyldighet är i sådana fall begränsad till att betala tillbaka det belopp som betalats för den period som därmed inte kan nyttjas


Fjällbyvägens Samfällighetsförening

Org.nr: 717915-6430

E-post: parkering.fjallbyn@gmail.com


FJÄLLBYVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
E-post:parkering.fjallbyn@gmail.com
Telefon: 070-551 59 58
Betal- och bokningssystem från Hamnsystem.se